سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین تخمه چی – کارشناسارشد مهندسی سازه،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی وگرایش به استفاده از سازههای فضاکار و بویژه چلیکها، لازم است که برای طراحی مناسب این سازه ها، شناخت رفتار چلیکهایدولایه در مقابل مولفههای افقی و عمودی زلزله انجام گیرد تا طراحان با شناخت کامل رفتار دینامیکی سازه در حوزهغیرارتجاعی، سازههای مقاوم و بهینهای طراحیکنند.در اینتحقیق چلیکهایی با اعضای لولهای و باضریب لاغری ۱۰۰ و با شرایط تکیهگاهی متفاوت با نسبت خیز به دهانه و عمق به دهانه های متفاوت با نرم افزار ۲۰۰۰SAP طراحی شدهاست و با استفاده از نرم افزار ANSYS تحلیل غیرخطی دینامیکیگردیده و رفتار این سازهها درمقابل مولفهی افقی زلزله TABAS(iran که نسبت به سایر مولفهها ازاهمیت بیشتری برخوردار است بررسی شدهاست.