سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا منفرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
بهنام بهروزنام –
عبدالحسین ابوطالبی –
مریم رحیمی –

چکیده:

طول عمرپس ازبرداشت گل های شاخه بریده یکی از مسائل اساسی دربازارهای جهانی این دسته ازگیاهان زینتی می باشد به منظور بررسی اثرمواد شیمیاییتیوسولفات نقره برطول عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا رقم سوپرنووا پژوهشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ماده تیوسولفات نقره ۰و۲۵و۵۰ گرم برلیتر ونوع برش در ته شاخه گل شامل بدون برش و یا برش انتهای شاخه در۵ تکرار درشهرجهرم انجام گردید مشاهده نتایج نشان داد که برش یا عدم برش انتهای ساقه تاثیر بسزایی درصفات موردب ررسی ازجمله کاهش درصد پژمردگی و کاهش خمیدگی ساقه و افزایش عمر گلجایی ندارد اما تاثیر مثبت ماده غذایی تیوسولفات نقره برکاهش درجه خمیدیگ گردن کاهش درصد پژمردگی و افزایش عمرگلجایی کاهش درجه خمش نشان داد همچنین به علت خاصلت ضدباکتریایی تیوسولفات نقره آلودگی درآب گلجای مشاهده نشد.