سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مهرداد جعفرپور –
احمدرضا گلپرور –
فریبا خلیلی –

چکیده:

دراین آزمایش تاثیر تیمارهای موقت پالسینگ آب مقطر و یا کلرید کلسیم ۴درصد+ساکارز۳ درصدسپس تیمارهای دائم عصاره هیا دارویی استویا و آویشن درسطوح ۰/۱و۰/۲ میل یگرم برلیتر برتغییرات قطرگل و طولعمر گلجایی ژربرا مورد بررسی قرارگرفت این پژوهش درقالب طرح آماری کاملا تصادفی و درسه تکرار انجام شد که درهرواحد آزمایشی ۳ گل درنظر گرفته شد تغییرات قطرگل میزان کاهش قطر بین روزهای ۱۲-۰ ۰و۳و۶و۹و۱۲ درتیمار پالس آب مقطر بیشتر از پالس کلرید کلسیم +ساکارز بود درافزایش طول عمر گلجایی درپالس آب مقطر طول عمر ۱۱/۴۲ روز بیشتر ازتیمار پالس کلرید کلسیم + ساکارز ۹/۳۵۴ روز بود و نیز بین تیمارهای دارویی بالاترین عمرگلجایی مربوط به تیمار ۰/۱ میل یگرم برلیتر عصاره آویشن بود که نسبت به شاهد طولعمر از ۹/۵ روز به ۱۱/۹ روز رسید تیمارهای استویا ۰/۱و۰/۲ میلیگرم برلیتر نیز باعث افزایش طول عمر به میزان یک روز شدند اما ازنظر آماری بین شاهد و استویا ۰/۱و۰/۲ تفاوت آماری دیده نشد.