سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی عطارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزادجهرم
بهنام بهروزنام –
داریوش هوشمند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور یافتن روش مناسب جهت افزایش درصد ریشه زایی ارقام فیشومی و شیراز انجام شده است این آزمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح کاملا تصادفی با ۱۵ تیمار در۴ تکرار و تعداد۱۰ قلمه درهرتکرار درگلخانه میست انجام شد نوع رقم به عنوان فاکتور اصلی و تیمارها به صورت فاکتورفرعی درفاکتوراصلی درنظر گرفته شد تیمارها شامل استفاده از هورمون IBA با غلظت های ۲۰۰۰و۴۰۰۰و۶۰۰۰ میلی گرم درلیتر و NAA با غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم درلیتر به تنهایی و یا همراه با آسکوربیک اسید با غلظت ۲درصد و پراکسید هیدروژن H2O2 با غلظت ۳/۵ درصد بود پس از گذشت ۱۱۰ روز تعدادقلمه های ریشه دار شده تعدادقلمه های جوانه زده تعدادریشه درهرقلمه و متوسط طول ریشه درهرقلمه ثبت گردید.