سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده خدیجه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادجهرم

چکیده:

این پژوهش به منظور تاثیر تیمارآب گرم و هوای گرم برطول عمر و کیفیت پرتقال واشنگین ناول صورتگرفت و درقالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی در۵ تکرار به اجرا درآمد دراین بررسی ها میوه ها با آب گرم ۴۸درجه سانتی گراد به مدت ۱۲دقیقه و ابگرم ۵۳درجه سانتیگراد به مدت ۴دقیقه و همچنین با هوای گرم ۴۸درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت و هوای گرم ۵۳درجه سانتیگراد به مدت ۴ساعت تیمار و درسردخانه با دمای ۳/۵+ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ماه قرار داده شدند اندازه گیری صفات درزمان برداشت و درزمان های ۱و۲و۳و۴ماه پس ازبرداشت انجام گرفت و صفاتی ازقبیل آسیب سرمازدگی ویتامین ث و TSS/TA اندازه گیری گردید نتایج نشان داد کمترین میزان آسیب سرمازدگی درتیمارهای هوای گرم ۵۳درجه سانتیگراد و اب گرم ۴۸و۵۳درجه سانتیگراد مشاهده گردید کمترین میزان ویتامین ث درتیمارهای آب گرم ۵۳درجه سانتیگراد و هوای گرم ۴۸درجه سانتیگراد و بیشترین میزان TSS/TA میوه درتیمارهای آب گرم ۵۳درجه سانتی گراد و هوای گرم ۵۳درجه سانتیگرادوجود داشت