سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران افضلی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
پیام بابایی – کارشناس جهاددانشگاه مازندران
محمودرضا رمضانپور –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتوام روشهای متفاوت خاک ورزی و مقادیر کود ازته درعملکرد کلزا درکشت دوم پس از برداشت کشت برنج آزمایشی شامل چهارروش مختلف خاک ورزی شامل A1 بدون شخم و A2 یک شخم و یک روتاری و A3 یک شخم و یک دیسک A4 یک شخم و دو دیسک و سه سطح کودی ازت از منبع اوره B1 150 کیلوگرم اوره درهکتار ۲۰۰B2 کیلوگرم اوره درهکتار و ۲۵۰B3 کیلوگرم اوره درهکتار درقالب استریپ پلات تصادفی RCBD درسه تکرار درایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز به اجرا درآمد با توجه به نتایج بدست آمده تاثیر خاک ورزی و همچنین اثرمتقابل خاک ورزی وکود اوره برروی عملکرد دانه کلزا معنی دار شد بطوریکه بیشترین عملکرد از تیمار A2B2 بدست آمد.