سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سعید لطفی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
محسن جعفری –

چکیده:

درتحقیق حاضر اثرات زلزله های متوالی و زلزله منفرد نزدیک گسل برروی نیازهای جابجایی نسبی قابهای فولادی خمشی با ارتفاع بلند ارزیابی شده است دراین راستا دوقاب فولادی بیست طبقه براساس آیین نامه های رایج درایران برای مناطق با خطرنسبی لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد طراحی شده اند به علت کمبود رکوردهای توالی لرزه ای نزدیک گسل واقعی ازتوالیهای لرزه ای مصنوعی جهت ارزیابی نیازهای جابجایی نسبی این قابها استفاده شد هاست نتایج این تحقیق نشانمیدهد که وقوع زلزله های متوالی نیازهای جابجایی نسبی سازه هارا به صورت محسوسی افزایش داده و منجر به افزایش خسارات سازه ای میگردد.