سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا صباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغی
محمدمهدی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمود لطفی – استادیار دانشگاه تهران
عبداللطیف شیخی –

چکیده:

شب بو یکی ازمهمترین گلهای شاخه بریده ایران میباشد که تنها دریک فصل ازسال تولید می شود به منظور امکان تولید این گیاه ارزشمند درفصول گرم سال این آزمایش طراحی و اجرا شد دراین تحقیق به منظور بررسی اثرکاربرد جیبرلین برالقای گلدهی همچنین تاثیر آن بربرخی ازصفات رویشیدرقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و پنج سطح جیبرلین Ga3 0و۱۰۰و۲۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میل یگرم درلیترانجام شد صفات فاصله میانگره قطرساقه ارتفاع گیاه تعدادشاخه و طول گلبرگ تعدادگلچهدرهر گل آذین طول گل آذین تعدادبرگ قبل از اولین گل و تعدادروز از کشت تا گلدهی موردب ررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار مورد استفاده درتمامی صفات به جز صفات فاصله میانگره و طول گلبرگ درسطح یک درصد و درمورد صفت تعدادگلچه درهرگلاذین درسطح پنج درصد معنی دار شد همچنین نتایج مقایسه میانگین صفات موردبررسی نشان داد که کاربرد جیبرلین ۵۰۰و۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر باعث شد که گیاهان رشد رویشی زیادی داشته باشند و درنتیجه میزان گلدهی کاهش یابد.