سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا صباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
عبدالطیف شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمود لطفی – استادیار دانشگاه تهران
محمدمهدی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

شب بو یکی ازمهمترین گلهای شاخه بریده ایران میباشد که تنها دریک فصل ازسال تولید می شود به منظور امکان تولید این گیاه ارزشمند درفصول گرم سال این آزمایش طراحی و اجرا شد دراین تحقیق به منظور بررسی اثرکاربرد اتیلن برالقای گلدهی و همچنین تاثیر آن بربرخی ازصفات رویشی ازاتفون در سه تکرار و پنج سطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میل یگرم درلیتر درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد صفات فاصله میانگره قطرساقه ارتفاع گیاه تعدادشاخه و طول برگ ثبت و موردب ررسی قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که کاربرد اتفون ۵۰۰ میل یگرم درلیتر درهر دو رقم بیشترین قطرساقه و دررقم کلئوم لاوندر بیشترین تعدادشاخه مشاهده شد همچنیندرتیمار ۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر اتفون دررقم سنتوم وایت بیشتیرن تعدادشاخه مشاهده شد که درسطح ۵ درصد معنی داربود درکل درمورد صفات مربوط به ارتفاع گیاه درهر دو رقم مشاهده شد که اتفون به طور معنی داری سبب پاکوتاهی شده است.