سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد عسکری – کارشناس ارشد زراعت
احمد نادری – دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی
عبدالعلی گیلانی – دانشجوی دکتری تخصصی

چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی اثرگرما برجذب و انباشت نیتروژن درارقام برنج خوزستان با دوعامل تاریخ کاشت و رقم بصورت آزمایش اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۱۳۸۶ درایستگاه تحقیقات کشاورزی شاووراجرا گردید سه تاریخ کاشت شامل یک تاریخ کاشت مطلوب و دوتاریخ کاشت زودهنگام برای برخورد مراحل رشد و نمو با تنش گرما اعمال گردیدندو ارقام شامل محلی هویزه و حمر به عنوان ارقام متحمل و ارقام عنبوری قرمز و چمپا و رقم پرمحصول نسبتا متحمل دانیال LD183به عنوان ارقام حساس درکرت های فرعی درنظر گرفته شدند نتایج نشان داد ارقام متحمل درجذبنیتروژن کارآمدتر ازسایر ارقام بودند درحالیکه درارقام حساس کاهش نیتروژن قابل دسترس اثرعمده ای برجذب و درنتیجه مقدار نیتروژن گیاه داشت برای ارقام حساس عنبوری قرمز و چمپا به منظور جذب انباشت و انتقالنیتروژن نیمه دوم خردادماه ارزیابی شد درحالیکه ارقام متحمل حمر وهویزه و رقم نسبتا متحمل دانیال درنیمه اول خردادماه واکنش بهتری نشان دادند.