سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاله ابریشمی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش خشکی و نسبت های مختلف کودهای دامی و شیمیایی برخصوصیات کمی و کیفی جو ازمایشی به صورت کرتهای خرده شده و درقالبطرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد تبریز اجرا شد تیمار تنش خشکی به صورت اعامل تنش خشکی درمرحله پرشدن دانه s1 و شاهد s2 به عنوان فاکتور اصلی و تیمار نسبت های مختلف کودهای دامی و شیمیایی به صورت ۱۰۰ درصد کود دامی N1 و ۱۰۰ درصد کود شیمیایی N2 و ۵۰ درصد کود دامی+۵۰درصدکود شیمیایی N3و۷۵درصد کود دامی+۲۵درصد کود شیمیاییN4 شاهد N5 به عنوان فاکتورفرعیدرنظر گرفته شدند. نتایج این تحقیق نشان داد اعمالتنش درمرحله پرشدن دانه بجز صفت وزن سنبله برکلیه صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه اثرمعنی داری داشت اعمال تنش درمرحله پرشدن دانه به شدت عملکرد دانه را کاهش داد ولی اثر آن برسایر صفات خیلی شدید نبود بجز تعداددانه درسنبله و وزن سنبله تیمارهای کودی اثرمعنی داری برصفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه داشتند.