سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گرگان

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات فتوسنتزی و فعالیت آنتی اکسیدانت های مهم، آزمایشی بر چهار رقم پنبه در مرحله گیاهچه ای در قالب یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام پذیرفت. ارقام مورد آزمایش عبارت بودند از اولتان، شیرپاین ۶۰۳ ، دلتاپاین ۵۰ و سوپر اکرا و تیمارهای خشکی را آبیاری گلدان تشکیل می داد. بعد از ،(d 25 درصد ظرفیت مزرعه ای همراه با تیمار بدون تنش خشکی ( ۰ (d 50 و ( ۱ (d2) ،۷۵(d ها در فواصل ( ۳ ۴۱ روزپس از کاشت در گلدان ها پارامترهائی از جمله میزان فتوسنتز خالص، هدایت روزنه ای برگ، عملکرد کوانتومی برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد (CA) و کاتالاز (APX) میزان کل کلروفیل برگ، فعالیت اسکوربات پرکسیداز ،(Fv/Fm) و کلروفیل CA ،APX که بین طوح تنش خشکی اختلاف معنی داری در مقادیر فتوسنتز، هدایت روزنه ای، فعالیت آنزیمهای وجود داشت اما عملکرد کوانتومی تحت تأثیر تیمار خشکی قرار نگرفت. با افزایش تنش خشکی رقم سوپر اکرا دارای کاهش میزان فتوسنتز خالص کمتری نسبت به سایر ارقام بود. در این مطالعه رقم شیرپاین ۶۰۳ کمترین و رقم سوپر اکرا بالاترین میزان ن ب ست به سایر ارقام را تنها در شرایط CA را در تمامی سطوح تنش تولید نمودند در حالیکه رقم اولتان بالاترین میزان APX دارا بود. ارائه مدل پیشنهادی جهت برآورد میزان فتوسنتز خالص گیاهچه ها در سطوح مختلف d و ۳ d2 ،d سطوح تنش خشکی ۱ متغیرهای میزان کلروفیل و عملکرد d نشان داد که در سطح ۲ (Stepwise) تنش خشکی با روش تجزیه چند متغیره قدم به قدم هدایت روزنه ای در مدل قرار گرفت. d کوانتومی و در سطح d3 هدایت روزنه ای در مدل قرار گرفت.