سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید پورداد – دانشیار اصلاح نباتات
رحمن رجبی – کارشناس ارشد معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود

چکیده:

گلرنگCarthamus tinctorius.L گیاهی مناسب برای استفاده درتناوبهای زراعی و نگهداری آب خاک است ۱۴ژنوتیپ گلرنگ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی سرارود کرمانشاه به صورت دو آزمایش جداگانه درشرایط تنش و بدون تنش رطوبتی کشت گردید و ژنوتیپ ها براساس صفات فیزیولوژیک مورفولوژیک مورد ارزیابی قرارگرفتند تیمار تنش خشی اثرات نامطلوبی برفعالیت های رشد و عملکرد ارقام گلرنگ داشت و موجب کاهش آب از دست رفته دربرگهای بریده شده تعداددانه درقوزه وزن هزاردانه محتوای روغن دانه و عملکرد دانه و افزایش پرولین درمقایسه با تیمار شاهد گردید نتایج نشان داد که ژنوتیپ ۴۱۱ دارای بالاترین عملکرد درهر دو شرایط رطوبتی بود و رقم IL111 کمترین عملکرد دانه را داشت نتایج حاصل از تجزیه کلاستر براساس صفات فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد ژنوتیپ ۴۱۱ را از بقیه ژنوتیپ ها جدا نمود و براساس نتایج بدست امده از مطالعه صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک م یتوان ژنوتیپ ۴۱۱ که ازپتانسیل بهتری نسبت به سایرژنوتیپ ها برخوردار بود را به عنوان ژنوتیپ مقاوم به خشکی پیشنهاد نمود.