سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امیرحسین کشتکار – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی سپهری – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
حجت اله مظاهری لقب –

چکیده:

خشکی ازتنشهای بسیارمهم درکاهش رشد تولید گیاهان می باشد دراین راستا به منظور ارزیابی اثرتنش خشکی برجوانه زنی بذورارقام گلرنگ بهاره ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد فاکتور اول شامل ۱۰ رقم گلرنگ بهاره piعجب شیر ۱۱ Mec فرامان و زرفان ۶ سینا پدیده گلدشت محلی اراک محلی اصفهان و فاکتور دوم شامل چهارسطح ازپتانسیل اسمزی صفرو-۳و-۶و-۹بار بود نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف تنش خشکی اثرات قابل توجهی بردرصد جوانه زنی سرعت و بنیه جوانه زنی وزن ریشه چه و ساقه چه طول ساقه چه و ریشه چه و همچنین نسبت بین آنها داشته است به طوریکه درسطح تنش -۹ بار به جز دویا سه بذر آنها هم درروز سوم بعدازشروع جوانه زنی از بین رفتند هیچ بذردیگری جوانه نزد درسطوح دیگر تنش نیز با افزایش سطح تنش کاهش معنی داری درتمامی صفات اندازه گیری شده مشاهده گردید.