سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین شیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت الله اعتمادی –

چکیده:

گلهای بستری یا فصلی با توجه به تنوع بسیارزیاد رنگ از عناصر مهم فضای سبزشهرها می باشند مریم گلی یکی ازمهمترین گلهای بستری درفضای سبز است باتوجه به کمبود آب درمناطق مرکزی ایران انتخاب ارقام مقاوم به خشکی ضروری است بدین منظور تاثیر تنش خشکی بربرخی ویژگیهای فیزیولوژی دو رقم گل مریم گلی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مورد آزمایش قرارگرفت تیمارهایآبیاری شامل سطح T1 آبیاری معادل نیاز آبی گیاه ۱۰۰درصد ETHS سطح ۷۵T2درصد آبیاری و سطح ۵۰T3 درصد آبیاری براساس مدل نیازی آبی ETHS بود این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید دردوره اعمال تنش میزان اب نسبی برگ rwc کلروفیل کل و پرولین اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش میزان کلروفیل پرولین و محتوای آب نسبی درهر دو رقم کاهش یافت و این تفاوت بسیارمعنی دار میب اشد.