سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهنا تاج نسائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادبیجار
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

بررسی شرایط جریان درکانالها روباز ذوزنقه ای با توجه به اهمیت آنها درسیستم های انتقال آب از مسائل مورد توجه درعلم هیدرولیک می باشد سلولهای جریان ثانویه از بارزترین خصوصیات جریان درکانالها بوده که مطالعه آنها با توجه بهاثرات آن روی شرایط جریان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است پارامترهای گوناگونی روی نحوه شکل گیری و اثرات ناشی ازسلولها موثر می باشد که دراین میان شیب کف کانال با توجه به متغیر بودن وضعیت توپوگرافی مناطق مختلف یکی از این پارامترها به شمار می آید دراین مقاله با بهره گیری از علم دینامیک سیالات محاسباتی و به کمک نرم افزار ANSYS CFX با مدلسازی جریان درکانال به بررسی اثرتغییر درشیب کف کانال روی نحوه ی شکل گیری سلولهای جریان و توزیع پارامترهای هیدرولیکی نظیر سرعت متوسط عمقی و تنش برشی مرزی پرداخته شده است.