سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرعباس کمان بدست – استادیار دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

دراین تحقیق اثرتغییر دبی جریان برمیزان ابشستگی اطراف پایه های پل پنجم دزفول با مدل عددی Hsec-Ras مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های صحرایی یک مدل هیدرولیکی ازبازه رودخانه که پل درآن قرار دارد درنرم افزار ایجاد گردید سپس با وارد کردن داده های مربوط به ابشستگی پایه های پل برای دبی های ۲۵تا۱۸۵۰ متر مکعب برثانیه با گامهای زمانی مختلف اثرتغییر دبی جریان برآبشستگی اطراف پایه های میانی و کناری پل بررسی شد نتایج حاصل از مدل عددی نشان دهنده این مطلب است که با افزایش دبی به دلیل افزایش جریان های گردابه ای دراطراف پایه های پل عمق آبشستگی بصورت سهمی دراطراف پایه های میانی و کناری افزایش می یابد روند افزایش به این صورت بود که دردبی های پایین تا متوسط ۳۲۹ مترمکعب برثانیه میزان آبشستگی دراطراف پایه های میانی بیشترین مقدار را داشت اما دردبی های بالا و شرایط سیلابی میزان ابشستگی درتکیه گاه سمت راست بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.