سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عادله قلی پورکنعانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدهژیر بهرامی –

چکیده:

دراین کار وب های نانولیفی پلی کاپرولاکتان به روش الکتروریسی تهیه شدند محلولهای پلی کاپرولاکتان ۱۰درصد درپنج حلال مختلف اسید استیک خالص AA اسید استیک ۹۰%۹۰AA سیستم حلال متیلین کلراید / دی میتل فرمالدهید MC/DMF 4/1) اسید فرمیک خالص FA و سیستم حلال اسید فرمیک /استون (FA/AC 4/1) باغلظت ۱۰درصد تهیه شدند مرفولوژی وبهای نانولیفی حاصله توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی sEM مورد بررسی قرارگرفته است مشاهده شده است که وب نانولیفی PCL درحلال اسید استیک ۹۰درصد مرفولوژی نسبتا مناسبی با قطرمتوسط ۴۸±۱۴۷ را ایجاد نموده است تاثیر تغییر ویسکوزیته با تغییر حلال دریک غلظت برابر مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که دریک غلظت برابر ازا ین پلیمر حلال متیلن کلراید /DMF و اسید فرمیک سبب ایجاد به ترتیب بیشترین وکمترین ویسکوزیته محلول می شوند.