سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
مهناز جویلی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این تحقیق، اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات دبی رودخانه مارون با استفاده از آزمون های ناپارامتری من-کندال و پارامتری تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تعیین روند دبی رودخانه در شناخت تغییر اقلیم و در مدیریت منابع آب وشبکه های آبیاری بسیار مهم می باشد بدین منظور، از داده های دبی پنچ ایستگاه آب سنجی شامل ایدنک، بهبهان، گرگر، مشراگه و شادگان طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۶۸ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که دبی سالانه در همه ایستگاه ها دارای روند نزولی در دو دهه اخیر بوده است. برآوردها نشان داد که مقادیر دبی سالانه در ایستگاه های بهبهان، مشراگه، گرگر، شادگان و ایدنک به ترتیب به میزان ۸۰، ۴۰، ۲۱، ۱/۴ و ۰/۴ مترمکعب در هر دهه تقلیل یافته است. نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این دو آزمون بر روی دبی های فصلی نشان داد که مقادیر دبی فصول بهار و زمستان، کاهش و دبی فصل تابستان، افزایش یافته است. بیشترین تفاوت نتایج آزمون های پارامتری و ناپارامتری در دبی فصل پاییز مشاهده شده است. به طوری که مقادیر دبی فصل پاییز با توجه به آزمون های ناپارامتری، افزایش و بر اساس نتایج آزمون پارامتری کاهش یافته است. نتایج این پژوهش می تواند در پیش بینی خشکسالی های آتی و برنامه ریزی جهت مدیریت شبکه های آبیاری بکار رود.