سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین قربانی زاده خرازی – دکتری منابع آب و هیدرولوژی
حجت اله اروانه – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین هوشمندی – کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

دربسیاری از مطالعاتی که درسالهای اخیر انجام شده تغییر اقلیم و افزایشدرجه حرارت به عنوان مسائل مهم زیست محیطی درنظر گرفته شده اند افزایش دمای متوسط جهانی و تغییرات آن که بخشی ازتمامی تئوری های تغییر اقلیم می باشد بعنوان نمایه ای از تغییر اقلیم است هدف این تحقیق بررسی اثرتغییر اقلیم ناشی ازافزایش درجه حرارت و کاهش بارندگی برمیزان افزایش نیاز ابی درکل مراحل رشد گونه های الگوی کشت دردشت بهبهان با استفاده ازمدل جهانی تغییر اقلیم Echam4 محدوده مطالعاتی شامل ایستگاه هواشناسی ایدنک بهبهان و دوره زمانی انتخاب شده ازسال ۱۹۷۰تا۲۰۰۰ می باشد دراین تحقیق باری محاسبه نیاز آبی گونه باغی مرکبات درکل مراحل شد از مدل کامپیوتری REF-ET استفاده گردید که به سه روش پنمن مانتیس و پنمن فائو و تشت تبخیر برای دوره زمانی انتخاب شده و دو سال پیش بینی شده ۲۰۲۵و۲۰۵۰ که توسط خروجیهای مدل جهانی تغییر اقلیم پیش بینی شده محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفتند.