سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد شریعتی قلعه نو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سارا پیشدادیان –

چکیده:

دراین پژوهش فیلمهاینازک Mn3O4 Mn2O3 MnO2 از یک ماده پیش ماده و به کمک روش سل – ژل و تکنیک غوطه وری دربازه دمایی ۸۰۰-۳۰۰ درجه تهیه شدند با تغییر دمای بازپخت فیلمهای نازک Mn2O3 با ساختار مکعبی دربازه دمایی ۸۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد بدست آمد با افزایش ناخالصی Zn بصورت ترکیب ZnXMn2-XO3 ZnXMn3-XO4 فیلمهای نازک Mn3O4 با ساختار تتراگونال و Mn2O3 با ساختار مکعبی تهیه شدند خواص اپتیکی فیلمهای نازک Mn3O4 Mn2O3 MnO2 با استفاده از طیف تراگسیل آنها تعیین شده و ثوابت اپتیکی و گاف انرژی نیز به کمک مینیمم سازی طیف تراگسیل تولید شده نسبت به داده های تجربی محاسبه گردید. خواص ساختاری و مورفولوژی سطح این نمونه ها نیز به کمک نمودارهای xrd و تصاویر AFM مورد بررسی قرارگرفت.