سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عادله – کارشناس ارشدمهندسی عمران آب
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداهواز

چکیده:

سازه ها درمسیررودخانه و ازآن جمله سدهایی با ارتفاع زیاد باعث تغییرات قابل توجه درسیستم رودخانه چه دربالا دست و چه درپایین دست می شود رودخانه کرخه به عنوان یکی ازپرآب ترین رودخانه های کشور است که طولی درحدود ۹۰۰ کیلومتر دارد سدکرخه از نوع خاکی با هسته رسی برروی این رودخانه درسال ۱۳۷۸ آبگیری شده است درتحقیق حاضر ابتدا اثرات احداث این سدبرروی پارامترهای هیدرولیکی فرسایش و انتقال رسوب و سپس اثرآن برمورفولوژی پایین دست سد بررسی شده است دراین بررسی ازاطلاعات ایستگاه های هیدرومتری و رسوب سنجی پایین دست سد استفاده و به کمک مدل MIKE11 تجزیه و تحلیل صورت گرفته است نتایج نشان داد که دراثر احداث سد تغییرات قابل توجهی درمیزان بیشینه سطح آب درسیلابهای مختلف ایجاد شده است بطوریکه میانگین افت سطح اب دردبی با دوره های بازگشت ۲ الی ۱۰۰ ساله به ترتیب بین ۴٫۳۷تا۰٫۷متر و میزان دبی رسوب درابتدای بازه مطالعاتی بعدازساختگاه سداز۰٫۰۱۲ مترمکعب برثانیه به ۰٫۰۰۰۱۱ مترمکعب برثانیه تغییر یافتها ست.