سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دکترای عمران آب، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
الهه کاکاوند – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناس مهندسی رودخانه شرکت مهندسی
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس مهندسی رودخانه شرکت مهندسین مشاور صد

چکیده:

رودخانه تلنگ یکی از رودخانه های استان هرمزگان است که پس ازخروج ازمحدوده کوهستانی وارد دشت شده و درنهایت بهدریا تخلیه می شود اهمیت و نقش کشاورزی و زراعتدراقتصاد منطقه موجب شده تا ساکنین از همه امکانات بالقوه موجوددرمحدوده دشت همچونحفرچاه و کشت محصولات جالیزی و احداثباغات حتی درداخل بستر نیز دریغ ننمایند تجربه سیلابهای گذشته رودخانه که ازنوع سیلابهای شدید و ناگهانی می باشد متصرفان بستر را برآن داشته تا با احداث خاکریزهایی درداخل بستر ازهجوم سیلاب به اراضی خود و خسارات ناشی ازآن تاحدودی جلوگیری نمایند لیکن وجود این خاکریز ها درداخل بستر موجب انحراف جریانهای سیلابی به سمت کناره ها فرسایش آنها و سیل گیری اراضی کشاورزی و مسکونی روستاهای شده است درانی مقاله با مدلسازی جریان رودخانه تلنگ بصورت یک بعدی HEC-RAS و دوبعدیCCHE2D و تحلیل نتایج آن به بررسی تعرضات صورت گرفته پرداخته و درنهایت راه کارهایی برای کاهش اثرات آن ارایه شده است.