سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر اعتباریان – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
سمانه پاکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی مالی
علی مهداد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی اثرتعدیلی عزت نفس بررابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی هیجانی درکارکنان شرکت شیرپگاه اصفهان بود جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت شیرپگاه اصفهان درسال ۱۳۹۰ به تعداد ۴۰۰نفر که تعدادنمونه درسطح خطای ۵درصد با استفاده از جدول میتچل و جولی ۲۰۸نفر محاسبه گردید نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام و جهت گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه ۶سوالی ایزنبرگر و همکاران برای حمایت سازمانی ادراک شده پرسشنامه ۹سوالی مسلش وجکسون برای فرسودگی هیجانی و پرسشنامه ۱۰ سوالی روزنبرگ برای عزت نفس استفاده شد پایای پرسشنامه ها دراین تحقیق به ترتیب ۰/۸۴و۰/۸۷و۰/۷۱ محاسبه گردید نتایج تحقیق نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی هیجانی رابطه معکوس وجود دارد و همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده با عزت نفس و فرسودگی هیجانی درحالت کلی رابطه معناداری وجود دارد و عزت نفس و حمایت سازمانی ادراک شده میتوانند پیش بینی کننده فرسودگی هیجانی باشند.