سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
حجت اله رنجبر – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور –

چکیده:

تصاویر ابرطیفی سنجنده های پریون حاوی اطلاعات بسیارغیرازسطح زمین در۲۴۲ باند ظریف و پیوسته هستنددراین میان عوامل جوی متعددی وجود دارند که محتوی اطلاعات طیفی بعضی از باندها را آلوده می کنند نتیجتا برای استخراج حداکثر میزان اطلاعات دربه ینه ترین حالت ازیک تصویر ابرطیفی انجام تصحیحات جوی مرحله ای اجتناب ناپذیر است که منجر به تصحیح اطلاعات باندهای الوده شده به وسیله عوامل جوی میشود تصحیحات جوی با دو روش داده پایه و صحنه پایه برروی تصاویر قابل اعمال هستند درروشهای صحنه پایه بدون نیاز به اطلاعات صحرایی ناهنجاریهای طیفی با استفاده از پردازش اطلاعات طیفی خود تصویرشناسایی و بازیافت میگردد دراین مطالعه به بررسی نتایج حاصل از دو روش صحنه پا یه تصحیح جوی آنی QUAC (Quick Atmospheric Correction وروش میانگین نسبی بازتاب هاIARR (Internal Average Relative Reflectance برروی تصویرهای پریون زون آرژیلیک درمنطقه آتشفشان مساح یم پرداخته شدها ست.