سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد معتمدی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
بهفر فرزانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اقلید
علی قربانی – عضو هیئت علمی

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکم خاک درخاکورزی های مختلف برعملکرد گلرنگ آزمایشهای مزرعه ای بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه ای واقع درشمال شرقی محمدآباد جرقویه سفلی درسال ۱۳۹۰ انجام گرفت تیمارهای تراکم شامل ۱۵بارتردد اضافی ۱۰ بارتردد اضافی ۵بار تردد اضافی و بدون تردد اضافی شاهدو تیمارهای کشت شاملکشت جویجه ای کشت فارو کشت غرقابی انجام گرفت دراین تحقیق صفات طول ریشه عرض ریشه تعداد ریشه چه طول گیاه وزن خشک ریشه وزن خشک گیاه عملکرد بیولوژیک تعدادطبق تعدادشاخه فرعی تعدادشاخه فرعی فرعی فاصله اولین شاخه از خاک وزن بذرهرگیاه عملکرد دانه درهکتار وزن هزاردانه تعدادانه درهرطبق و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که بالاترین میزان طول ریشه درتیمار تراکم بدون تردد اضافی با ۴۹۹۴ سانتیم تر معنی دار شده است همچنین نشان داد که بیشترین میزان عرض ریشه درتیمار کشت غرقابی با ۱۶/۰۱ سانتی متر معنی دار شده است.