سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش توکلی پوران – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته برخصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحقیقی با استفاده ازطرح آزمایش فاکتوریل به صورت بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار انجام شد رقم درسه سطح شامل ارقام افتابگردان آلاستارV1 مسترV2 و پروگرسV3 و تراکم درسه سطح شامل تراکمهای ۶۶۶۰۰و۸۳۳۳۳و۱۱۱۰۰۰ بوته درهکتار می باشند طرح مورد نظر درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلمی واحدکرمانشاه واقع در۲۰ کیلومتری استان کرمانشاه درشهرستان بیستون طی سال زراعی ۸۷ اجرا شد نتایج بدست آمده نشان داد که اثررقم تراکم برروی قطرساقه شاخص سطح برگ ارتفاع بوته وزن هزاردانه قطرطبق عملکرد دانه عملکرد روغن بیوماس شاخص برداشت معنی دار بوده است همچنین اثرمتقابل رقم×تراکم برروی قطرطبق تعداددانه درطبق بیوماس معنی دار تشخیص داده شدند.