سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم فطری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
قاسم اسدیان – گروه گیاهان داروئی دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان
محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محسن رجبی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکم کاشت برمراحل شدعملکرد و اجزای عملکرد دورقم افتابگردان ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی درسه تکرار درمرکزاموزش کشاورزی همدان اجرا شد تیمارهای ازمایشی شامل دو رقم افتابگردان ارماویرسکی ویوروفلور ازارقام اصلاح شده روغنی و سه فاصله بوته ۲۰و۳۰و۴۰ سانیت روی ردیفهایی به فاصله ۵۰سانتیمتربود صفاتی نظیر مراحل رشد عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت تعداددانه درطبق ارتفاع ساقه و وزن هزاردانه اندازه گیری یا محاسبه شدند نتایج حاصل ازتجزیه واریانس نشان داد رقم ارماویرسکی ازنظر پارامترهای عملکرد دانه ارتفاع ساقه عملکرد بیولوژیک تعداددانه درطبق و شاخص برداشت نسبت به رقم یورفلور برتری دارد اثرتارکم بوته برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک درسطح ۵درصد و وزن هزاردانه درسطح ۱درصد معنی دار شد بطوریکه با افزایش تراکم گیاهی عملکرد دانه و عملکرد بیولوزیکی گیاه افزایش و وزن هزاردانه کاهش می یابد.