سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود رفیعی – استادیار منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظوربررسی اثرسیستم تغذیه آلی شیمیایی و تداخل علفهای هرز برعملکرد اجزا عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام ذرت درراستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه آزمایشی درسال ۸۹ درشهرستان پلدختر به صورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار به اجرا درآمد کرتهای اصلی شامل تداخل علفهای هرز درسه سطح وجین کامل علف کش اکوتیپ و عدم وجین وکرتهای فرعی به صورت فاکتوریل شامل رقم ذرت سینگل کراس ۷۰۴ و جتا ونوع کود کود شیمیایی به میزان ۲۰۰ کیلوگرم اوره ۱۵۰ کیلوگرم فسفر و ۱۵۰ کیلوگرم پتاس و کود آلی ورمی کمپوست به میزان ۳تن درهکتار درنظر گرفته شدند کود شیمیایی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک ارتفاع بوته وزن هزاردانه طول بلال تعداددانه دربلال قطربلال قطرچوب بلال گردید وجین علفهای هرز باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه و اجزای آن شد اثربخشی کود شیمیایی براجزای عملکرد ذرت درمقایسه با مصرف ورمی کمپوست بیشتر بود.