سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه ذلحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت
سید محمد علی وکیلی شهر بابکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت
محمد رضا کدوری – مربی پژوهشی و عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان کاشت و نیتروژن بر عملکرد گیاه همیشه بهار آزمایشی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان انجام شد . این آزمایش با طرح، طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. تیمارها شامل تاریخ کاشت در دو سطح ( ۱۵ آذر و ۱۵ اسفند ) در کرت اصلی و نیتروژن در چهار سطح شامل ( صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰) کیلوگرم در هکتار بود. از صفات زراعی ارتفاع بوته، تاج پوشش، تعداد گل در بوته، وزن تر و خشک گل شاخص برداشت، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک و … یادداشت برداری گردید. طبق نتایج تجزیه واریانس مشخص گردید که اثر تاریخ کاشت برصفات تعداد گل در بوته، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، وزن تر گل در بوته و وزن تر تک گل در گیاه همیشه بهار معنی دار بود . همچنین اثر کود نیتروژن بر طول برگ، تعداد نهنج در بوته، تعداد برگ، تعداد گل در بوته، شاخص برداشت گل، وزن هزاردانه، وزن تر گل، عملکرد وزن تر در هکتار، عملکرد وزن خشک و عملکرد دانه در هکتار معنی دار گشت . بالاترین عملکرد وزن تر گل از تاریخ کاشت پائیزه با ۲۶۲۸۲ کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید. با افزایش نیتروژن به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، عملکرد وزن تر افزایشی معادل ۴۴ % داشت. افزایش عملکرد در تاریخ های کاشت پائیزه عمدتاً ناشی از تولید مواد فتوسنتزی و انتقال مؤثر آنها به اندامهای زایشی و همچنین اختصاصی بیشتر مواد به رشد دانه در طبق ها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش می توان گفت که تاریخ کاشت پاییزه و ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در شرایط آب و هوایی کرمان مناسبترین زمان کاشت و میزان کود جهت کشت گیاه همیشه بهار می باشند.