سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا خوش نظرپرشکوهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

این طرح بصورت ازمایش اسپلیت پلات فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکراراجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت به عنوان فاکتوراصلی درسه سطح ۱۰ بهمن ماه ۲۰بهمن ماه و ۳۰بهمن میزان بذردرسه سطح ۸و۱۰و۱۲ کیلوگرم درهکتار و سه رقم کلزا شامل هیبریدهای هایولا ۴۰۱ هایولا۳۰۸ورقم RGS003 بودند درتاریخ کاشت های مورد نظر اقدام به کشت گردید هرکرت شامل چهارردیف پنج متری به فواصل بیست سانتیمتر ازیکدیگر بود پس ازشخم دیسک و لولر براساس نتایج آزمایشات تجزیه خاک اقدام به کودپاشی تمام پتاس و فسفر مورد نیاز و یک سوم کود ازته لازم برمبنای دستورالعمل تولید کلزا و پخش یکنواخت علف کش ترفلان درسطح مزرعه گردید و به وسیله دیسک سبک کود و علف کش با خاک مخلوط شدند هنگام شروع ساقه رفتن بوته ها و درمرحله بعد هنگام ظهور اولین غنچه های گل کودازته باقیمانده به مزرعه آزمایشی داده شد طی دوره رشد یکبارسمپاشی علیه شته با استفاده ازآفت کش سیستمیک متاسیستوکس یک لیتر درهکتار صورت گرفت