سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی امین بیگی – کارشناس ارشد زراعت ومسئول آموزش وترویج شهرستان سر پل ذهاب
قدرت اله فتحی – رئیس دانشکده کشاورزی اهواز
سید عطاء اله سیادت – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
مسلم فطری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

با توجه مناسب بودن شرایط آب و هوائی منطقه سر پل ذهاب جهت کشت سویا و استفاده این گیاه در تناوب زراعی منطقه بررسی هائی در این زمینه ضروری می باشد و لذا به منظور مطالعه در زمینه تعیین رقم و تاریخ کاشت مناسب منطقه آزمایش ۱۳۸۷ به اجراء درآمد.آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار – مزرعهای در سال ۸۸ سحر) در کرتهای = v هاگ) ، ( ۴ = v ریلیامز) ، ( ۳ = v کلارک) ، ( ۲ v با ۲ فاکتور طراحی گردید. و رقم در چهار سطح ( ۱ ۱) در کرت / ۱) نیمه دوم فروردین( ۱۹ / ۱۲ ) نیمه اول فروردین ( ۷ / اصلی و تاریخ کاشت با ۳ سطح نیز به ترتیب نیمه دوم اسفند ( ۲۵ % فرعی قرار گرفتند .نتایج آزمایش نشان میدهد عملکرد بیولوژیکی تحت تأثیر ارقام و تاریخ های مختلف کاشت در سطح ۱ ۷ تن در هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیکی مربوط به / معنی دار بوده است بطوریکه بیشترین بیولوژیکی مربوط به رقم سحر با ۹۵ ۸/ ۶ تن در هکتار می باشد. همچنین حداکثر عملکرد بیولوژیکی مربوط به تاریخ کاشت دوم ( ۷ فروردین) با ۷۵ / رقم هاگ با ۲۵ ۶۵ تن در هکتار بوده است .روند تجمع ماده خشک اندامهای / ۱) با ۲۵ / تن در هکتار و حداقل آن مربوط به تاریخ کاشت سوم ( ۱۹ هوائی ارقام سویا نشان میدهد که حداکثر تجمع ماده خشک مربوط به رقم سحر و حداقل آن مربوط به رقم هاگ میباشد ۳ تن مربوط به رقم سحر / حداکثر شاخص سطح برداشت در این آزمایش مربوط به رقم سحر بوده است.حداکثر عملکرد دانه با ۶۹ ۳ تن در هکتار در تاریخ / ۲ تن در هکتار مربوط به رقم هاگ بوده است همچنین بیشترین عملکرد دانه با ۵۲ / و حداقل آن با ۹۴ ۲ تن در هکتار مربوط به تاریخ کاشت اول ( ۲۵ اسفند) بدست آمده است.با تأخیر / کاشت دوم ( ۷ فروردین) و کمترین آن ۷۹ کاشت تعداد غلاف در بوته بوده و بعد از تن حساسترین اجزاء عملکرد تعداد دانه در مربوطه میباشد.بطور کلی در این آزمایش رقم سحر در بین ارقام دیررس ترین و بالاترین عملکرد دانه را داشته است. بنابراین با توجه به نتایج آزمایش ارقام مناسب ارقام دیررس (سحر) و توسط رس (ویلیامز) می باشد و تاریخ مناسب کاشت در این آزمایش نیمه اول فروردین می باشد.