سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی رشته تولیدات دانه های روغنی
قاسم اسدیان – رئیس و مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان همدان
مسلم فطری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

حصول عملکرد های بالایی از دانه و روغن آفتابگردان مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط جوی مساعد از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب می باشد این پروژه با استفاده از طرح کرته ای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی همدان درسال ۱۳۹۰ اجرا شد رقم به عنوان تیمار اصلی شامل سیرنا و یورفلور و آرماویرسکی بود و تیمار فرعی شامل دو تاریخ کاشت تاریخهای ۵و۲۰ تیرماه می باشد صفات مورد بررسی شامل قطرطبق عملکرد بذر شاخص برداشت عملکرد بیولوژیک ارتفاع بوته تعداددانه درطبق و وزن هزاردانه مورد ارزیابی قرارگرفت بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که رقم آرماویرسکی دارای ارتفاع بلندتری نسبت به ارقام سیرنا و ایروفلور می باشد و همچنین ازنظر عملکرد دانه تاریخ کشت ۵ تیرماه نسبت به ۲۰ تیرماه برتری داشت است لذا تاریخ کشت برعملکرد دانه تاثیر گذار میب اشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداددانه درطبق بیانگر آن است که بیشترین تعداد دانه درطبق درتاریخ کشت ۵ تیرماه بدست آمد و کمترین میزان تعداددانه درطبق مربوط به ۲۰ تیرماه است که با توجه به افزایش تعداددانه درطبق عملکرد افزایش پیدا کرده است