سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید نعمتی – دانشجوی کارشناس ارشد
محمدنقی صفرزاد ویشگاهی – استادیار و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقاتگیلان
محسن باقری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیو منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ و فواصل ردیف کاشت برعملکرد دانه سویا Glycine max L. Merill لاین HT2 آزمایشی درمزرعه ایستگاه تحقیقات زراعی گرگان بصورت طرح اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید تاریخ کاشت ۷خرداد و ۲۲خردادو۶و۱۲تیرماه به عنوان فاکتوراصلی و چهارتراکم بوته ۲۱و۲۸و۳۵و۴۲ بوته درمترمربع با الگوی ۳۰×۸و۳۵×۸و۴۵×۸و۶۰×۸ سانتیمتر بهعنوان فاکتورفرعی درنظر گرفته شده اند هرکرت آزمایشی شامل ۸ خط بطول ۵ متر بود مقایسه میانگین عملکرددانه نشان داد که تاریخ کاشت ۷خرداد با عملکرد ۳۱۲۸ کیلوگرم درهکتار و تاریخ کاشت ۲۱تیرماه با ۲۱۲۲ کیلوگرم درهکتار به ترتیب بیشترین وکمترین عملکرددانه را داشتند مقایسه میانگین تراکمبوته برعملکرددانه نشان میدهد که الگوی کاشت ۸×۳۰ سانتیمتر با ۴۶۳۵ کیلوگرم درهکتار و الگوی کاشت ۸×۶۰ سانتی متر با ۱۴۱۹ کیلوگرم درهکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.