سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشار آزادبخت – مدرس دانشگاه پیام نورلرستان
جهانبخش آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد اسبق
مسعود رفیعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
نصراله سوری – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور دستیابی به تاریخ کاشت مناسب برای ارقام جدید ذرت هیبریدهای متوسط و دیررس آزمایشی با استفاده ازطرح آماری کرت های یک بارخرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درمنطقه کوهدشت درسال ۱۳۸۷ اجرا شد که درآن تاریخ کاشت ۹و۲۱اردیبهشت و ۲و۱۴خردادماه به عنوان فاکتوراصلی و رقم های سینگل کراس ۷۰۴ و۶۷۷ئ۶۳۰ به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اثرمعنی داری ازنظر آماری برروی عملکرد داشت با تاخیر درکاشت عملکرد ارتفاع بوته طول بلال قطرساقه قطربلال تعداددانه درردیف وزن هزاردانه عمق دانه و شاخص برداشت درارقام مورد آزمایش کاهش یافت درمجموع بیشترین عملکرد دانه مربوط به سینگل کراس های ۷۰۴و۶۳۰و۶۷۷ درتاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه به ترتیب ۱۴/۴۳و۱۴/۷۱و۱۳/۰۴ تن درهکتار بود لذا رقم جدید سینگل کراس ۶۳۰ علیرغم برتری غیرمعنی دار ازنظر عملکرد دانه نسبت به رقم ۷۰۴ بدلیل زودرس بودن امکان فرصت بیشتر برای برداشت و خشک کردن قبل از بارندگی های پاییزه درمنطقه توصیه می شود.