سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی صمدی – دانشجوی دکتری برق قدرت

چکیده:

با افزایش میزان مصرف برق علاوه بربحث توسعه تولید موضوع مدیریت بار بخصوص برای ساعات پرباری مطرح می شود اجرای مناسب برنامه های مدیریت مصرف مزایایی مانند کاهش هزینه های بهره برداری و سرمایه گذاری بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و کاهش آلودگی را به همراه دارد درنظر گرفتن طبیعت تصادفی باردرمدلسازی برنامه های مدیریت بار می تواند باعث واقعی تر شدن مدل ودقیقتر شدن نتایج گردد دراین مقاله با درنظرگرفتن بار و قیمت بصورت احتمالی درمدل بار حساس به قیمت به تجزیه و تحلیل اثرات برنامه مدیریت بار بربهبود منحنی مصرف و همچنین کاهش پیک بار شبکه پرداخته شده است این مدل بررو یمنحنی بار شبکه خراسان درروز پیک سال ۸۸ شبیه سازی شده و تغییرات منحنی بار مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است نتایج شبیه سازی تاثیر پرداختهای تشویقی به مشترکین بابت کاهش بار و همچنین تغییرات قیمت برروی شاخصهای ضریب بار و کاهش پیک را به خوبی نشان میدهد.