سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکرهفت تپه
عادل مدحج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مصطفی صفری – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

چکیده:

بمنظوربررسی و تحلیل تاثیر برخی ازپارامترهای محیطی و اقلیمی موثردرتولید وعملکرد محصول نیشک ردرشمال خوزستان و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تحقیقی با استفاده ازروشهای اماری تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره امارهای بلندمدت هواشناسی اجرا گردید بررسی امارسی ساله و نتایج ضرایب همبستگی رگرسیون بین پارامترهای مختلف و عملکرد نیشکر نشان داد که میانگین حداکثر مطلق درجه حرارت سالانه ۰/۲۸+ میانگین رطوبت نسبی سالانه ۰/۲۳+ میانگین بارش سالانه ۰/۱۵+ و جمع ساعات آفتابی سالانه ۰/۸۱+ همبستگی مثبت و مستقیمی با عملکرد نیشکر داشته و درمقابل میانگین حداقل مطلق درجه حرارت سالانه ۰/۶۵- تعدادروزهای یخبندان ۰/۶۱- مدت زمان یخبندان و تعدادساعات زیرصفر۰/۷۳- و میانگین تبخیر سالانه ۰/۴۳- همبستگی معکوس و منفی برعملکرد نیشکر داشته و ازمهمترین عوامل اقلیمی محدود کننده محصول نیشکر درشمال خوزستان و منطقه هفت تپه می باشند.