سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنام فیروزبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
بهنام بهروزنام –
عبدالحسین ابوطالبی –
مریم رحیمی –

چکیده:

طول عمرپس ازبرداشت گل های شاخه بریده یکی از مسائل اساسی دربازارهای جهانی این دسته ازگیاهان زینتی می باشد گل شاخه بریده لیزیانتوس ازنظر عرضه و تقاضا دربین گلهای شاخه بریده جهان اهمیت زیادی دارد به منظور بررسی اثرمواد شیمیایی اکسل کینتین و تیوسولفات نقره برطول عمر پس از برداشت گل لیزیانتوس پژوهشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی با دو فاکتور ماده اکسل کینتین و تیوسولفات نقره با برشهای انتهای شاخه ۴تکرار درآزمایشگاهی باغبانی بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم انجام گردید مشاهده نتایج نشان داد که بیشترین درصد وزن خشک درتیمار کینتین مربوط به کینتین ۵۰ میلی گرم برلیتر با تیوسولفات نقره دو ساعت بیشترین درصد وزن تازه درغلظت ۱۰۰ میلی گرم کینتین به همراه تیوسولفات نقره دریک ساعت و کمترین درصد پژمردگی درتیمار تیوسولفات نقره یک ساعت همچنین بیشترین طول عمر شاخه گل درتیمار کینتین ۱۰۰ میل یگرم برلیتر +تیوسولفات نقره ۲ بدست آمد.