سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدفرهاد حسینی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک
علیرضا فلاحی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه معماری و مدیریت بحران
پیمان کریمی – کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

امروزه با وجود پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک فرایند تداوم کسب و کار به عنوان یک ضرورت درسازمان ها مطرح می شود و مدیریت این فرایند به عنوان یک بخش ضروری درتمام حوزه های کسب و کار شناخته شود بطوریکه توانایی یک سازمان برای نگهداشت و استمرار فعالیت های محوری و حیاتی خود پس از بروز یک حادثه و انقطاع و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت عادی می توانند به عنوان عاملی اساسی درموفقیت یا شکست یک سازمان و کسب مزیت رقابتی درجهان رقابتی امروزی معرفی شود قصد سازمان ها از پیاده سازی مدیریت بحران دستیابی به اهداف کلی استمرار اعم از حیات و بقا کسب سود و حفاظت از ان استمرار کسب وکارهای جدید و حفاظت از برند و ارزش ویژه آن می باشد راهکارهای مبتنی برمدیریت بحران و تداوم کسبو کار تمرکز برشیوه هایی استکه ریسک آسیب پذیری سازمان ها را درمقابل هرگونه بحران به حداقل رسانده و مجموعه بتوانند تداوم خدمات خود را درمقابل ریسک های تعیین شده تضمین کنند.