سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد محمدقلی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ومشاور معاون وزیر تعاون
مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
الهام افتخاری گل – دانش آموخته کارشناس ارشد ترویج وآموزش کشاورزی

چکیده:

مقاله حاضر بر اساس طرح تحقیقاتی ارزشیابی آموزشهای ترویجی ویژه توسعه اشتغالات خانگی نگاشته شده است و به بررسی اثرات آموزشی، اجرایی، هدایتی و نظارتی سه پروژه اشتغال زایی، مدیریت اقتصادی، مدیریت خانه و با رویکرد و محوریت فعالیت های اجرایی دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی می پردازد. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی و همبستگی درصدد پاس خگویی به مسأله تحقیق بشکل گذشته نگر است . جامعه آماری تحقیق دو گروه مجریان و فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی اشتغال زایی، مدیریت خانه ومدیریت اقتصادی در نظر گرفته شده اند و روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای ترکیبی می باشد .الگوی مورد استفاده جهت ار زشیابی الگوی CIPP بوده و با استخراج عناصر موجود در هر یک از چهار مرحله، اقدام به بررسی موارد شده گردیده است . جهت سنجش کارایی دو مولفه داده های آماری موجود (با تاکید بر رویه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد متناسب با عملکرد ) و نظرفراگیران مدنظر قرار گرفته و به کم ک نرم افزار Awious اقدام به تحلیل کارایی و مقایسه استانها، دوره ها، سالها، پروژه ها و نظایر آن با یکدیگر شده است . جهت سنجش اثربخشی بهره گیری از مدلهای مثلث سازی مدنظر بوده و نظرات گروههای فراگیران و مجریان (کارشناسان) با یکدیگر مقایسه شده است . جهت شناخت پر وژه های برتر و کسب دیدگاههای مناسب آتی از تکنیک و برنامه ریزی چند متغیره AHP استفاده شده و تحلیل حساسیت لازم در انتهای آن صورت پذیرفته است و در نهایت از مدلهای رگرسیونی جهت شناخت عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی، آزمونهای ناپارامتری، جهت شناخت وجود یا عدم وجود تفاوت بین گروهها و ضرایب همبستگی جهت درک وجود یا عدم وجود همبستگی های احتمالی بین متغیرها بهره برداری شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که اثربخشی طرح در حد متوسط به پایین (میزان تحقق اهداف ) و کارایی آن در حد متوسط می باشد . اختلاف فاز مطرح بین اثربخشی و کارایی، نشان دهنده متأثرسازی بالای عوامل محیطی و زمینه ای و توجه اندک به آنها توسط مسئولان اجرایی می باشد . از طرف دیگر بدلیل عدم همسویی دیدگاههای مجریان و فراگیران در خصوص اثربخشی، شاهد اولویت بندی متفاوت توسط آنها می باشیم