سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه دهستانی اردکانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری عضو شورای مشارکت شر
محمدحسین ابویی – دکترای مهندسی صنایع استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتیو تعالی سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمان از طریق به کارگیری قدرت تعقل و توانایی های افراد رویکردی موثر در جهت تحقق اهداف عالیه هر سازمان ی باشد از طریق این نظام به کارکنان اجازه داده م یشود فرصت ابراز وجود پیدا کرده و مهارت خود را در رابطه با حل مسائل نشان دهند. با توجه به گذشت تقریبا ده سال از پیاده سازی نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان یزد و همچنین باعنایت به اینکه پس از پیاده سازی هر سیستم نیاز به ارزیابی دارد دراین تحقیق اثر بخشی سیستم پیشنهادها در شرکت گا زاستان یزد مورد ارزیابی قرارگرفته است جامعه مورد بررسی دراین تحقیق کلیه کارشناسان شرکت گاز استان یزد و ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه است روش اماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از امار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS است تحلیل ارزیابی اثربخشی هم بصورت مقایسات زوجی و هم بصورت مستقل انجام شدها ست و ازاین طریق مولفه هایی که دارای بیشترین و کمترین تاثیرپذیری از نظام پیشنهادها بوده اند و نیز مولفه هایی که دارای بیشترین و کمترین اختلا ف از حد مورد انتظار تاثیر پذیری از نظام پیشنهادها بوده اند از دید پاسخگویان استخراج شده اند و وضعیت فعلی فاکتورهایی که باعث قوت یا ضعف نظام پیشنهادها در این شرکت بوده اند مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود اثربخشی این نظام ارائه شده و در نهایت این فاکتورها به روش AHP اولویت بندی شده اند.