سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه نصرآزادانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
یوسف گرجی – استاددانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
وحید شایگان نژاد – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضربررسی تاثیر مشاوره توانبخشی گروهی با رویکرد معنادرمانی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس شهر اصفهان می باشد این پژوهش ازجمله پژوهشهای نیمه ازمایشی با طرح پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل است و نمونه گیری آن بهروش تصادفی انجام گرفته شده است باین منظور تعداد ۳۰نفر ازبیماران مبتلا به ام اس از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان کاشانی بصورت تصادفی انتخاب و دردو گروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند کلیه بیماران قب لازشرکت درجلسات مشاوره نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند دراین پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس MSQOL-54 به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید اعضای گروه ازمایش در۱۰ جلسه مشاوره گروهی ۲ساعته شرکت کردند بعدازاعمال مداخلات درمانی اعضای هردو گروه ازمایش و کنترل مجددا توسط همان پرسشنامه مورد ارزیابی قرارگرفتند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردیده شد.