سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نورمحمد بخشانی – دانشیار روانشناسی بالینی

چکیده:

هیجان خشم یکی از مهمترین عوامل زمینه سازدرسوء مصرف مواداست هدف ازاین مطالعه تعیین اثربخشی روش گروهی مدیریت خشم مبتنی بردرمان شناختی و رفتاری برکاهش خشم مردان وابسته به مواد تحت دران با متادون بود این مطالعه تجربی برروی ۳۸نفراز افراد وابسته به مواد مخدر که بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند انجام شد اطلاعات با استفاده از پرسشنامه چندبعدی خشم MAQ سیگل جمع آوری شد دوازده جلسه اموزشی برای گروه ازمایش اجرا شد و نتایج بعدازمداخله درهردوگروه بررسی شد داده ها با ازمون اماری MANCOVA ANCOVA تحلیل شد بعدازمداخله تفاوت معنی داری بین میزان خشم درونی خشم بیرونی وخشم انگیختگی و نگرش خصمانه نسبت به قبل ازمداخله بوجود آمد استفاده ازروش گروه درمانی درکاهش خشم درافراد وابسته به مواد نتایج مثبتی به همراه دارد و کنترل فرد را دربرابر وسوسه دربرابر مصرف بیشتر میکند.