سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اکرم شاطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
رمضان حسن زاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

افکاروهیجانهای ادمی نحوه واکنش دهی وی راتغییر میدهند یکی ازواکنشهای بدنی انسان بیماری است و ما معمولا از این مساله غافل هستیم که بیماریهای جسمانی نظیر زخم معدن بیماری قلبی و …. ممکن است تحت تاثیر افکار و احساسات قرارگیرند چنین اختلالی روان تنی نام دارد و بصورت اختلال بدنی که تحت تاثیر ذهن قراردارد تعریف شده است فراشناخت عبارت است از هرنوع دانش یا فرایند شناختی که درآن ارزیابی نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله فراشناختی براختلال روان تنی انجام شد این پژوهش برروی بیماران مبتلا به اختلال روان تنی مراجعه کننده به کلینیک مددکاری اجتماعی شهر اصفهان انجام شددراین پژوهش ۲۰نفر به روش نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب و بصورت تصادفی دردو گروه آزمون ۱۰نفر گروه شاهد ۱۰نفر تقسیم شدند پس ازاجرای پیش آزمون که با استفاده ازپرسشنامه MMPI به عمل آمد گروه مداخله طی ۸ جلسه هفتگی مورد درمان فراشناختی قرارگرفتند. یافته ها نشانداد که درمان فراشناختی درکاهش علائم شناختی بیماران مبتلا به اختلال روان تنی تاثیر معنی داری دارد.