سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میثم سلوکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمدصادق صبوری – عضو هیئت علمی وباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

این تحقیق قصد دارد به بررسی اثربخشی آموزش های ترویجی گ ندم کاران شهرستان گرمسار در افزایش تولید محصول گندم بپردازد . جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۷۹ نفر از گندمکارانی است که در دوره های آموزشی – ترویجی در زمینه کاشت ، داشت و برداشت گندم شرکت نموده اند . تحقیق حاضر از نوع کاربردی ، بازپسین و نیمه تجربی و به روش توصی فی ، همبستگی می باشد و شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنا مه و تجزیه و تحلیل داده به وسیله نرم افزارSPSS صورت گرفته است نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل : سطح تحصیلات ، درآمد ، سطح زیر کشت ، شر کت در کلاس های آموزشی – ترویجی ، استفاده از روش سخنرانی ، استفاده از آموزش عملی ، استفاده از کارگاه های آموزشی ، استفاده از رسانه های آموزشی و تطابق سرفصل های آموزشی با متغیر وابسته اثربخشی دوره های آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ، ولی بین متغیر ها ی مستقل سن ، تعداد دفعات تماس با مروج ، تعداد دفعات بازدید از مزارع نمونه ، نمایش فیلم ویدئویی ، استفاده از بحث گروهی و میزان تجربه و دانش مروجان با اثر بخشی دوره های آموزشی رابطه معنی داری وجود ندارد .نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس و من وایت نی حاکی از آن است که شغل اصلی ، استفاده از تسهیلات بانکی ، استفاده از تسهیلات حمایتی بعد از دوره بر اثربخشی دوره آموزشی تأثیر گذار بوده اند ، ولی نوع مکان برگزاری دوره و بومی بودن آموزشگر تأثیری بر اثربخشی دوره آموزشی نداشته اس ت . نتایج حاصل از تأثیر جمهی متغیرهای مستقل بر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشانگر آن است که متغیرهای سطح زیر کشت گندم ، شرکت در کلاس های آموزشی – ترویجی ، استفاده از کارگاه های آموزشی ، تأثیرات مثبتی بر اثربخشی دوره های آموزشی داشته اند .