سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگان فقیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
کیومرث زرافشانی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

توانمندسازی زنان روستایی یکی از مهمترین مباحث مربوط به توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم است. به همین دلیل نیز نهادهای توسعه روستایی برنامه اعتبارات خرد را به عنوان راهکاری مناسب در در این زمینه مطرح نمودند. باوجودی که اولین صندوق اعتبارات خرد شهرستان کنگاور در روستای فش راه اندازی گردید، اما تاکنون در زمینه اثربخشی این صندوق در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه ای انجام نشده است. لذا هدف از این مطالعه ی کیفی بررسی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی است. در این مطالعه از روش مطالعه موردی با تکنیک تک موردی بهره گرفته شد و جمع آوری داده ها نیز به روش مصاحبه گروه متمرکز با ۳۴ نفر از اعضای صندوق بود. واکاوی داده ها نشان داد که مدیریت صندوق ها، آموزش مهارت های کارآفرینانه به اعضا، راه اندازی فعالیت های گروهی، نظارت بر نحوه مصرف وام و افزایش میزان وام از مهمترین عوامل مرتبط با اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی می باشد. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی را برای دفترامور زنان روستایی کرمانشاه دربرداشته باشد. بدین صورت که اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در گرو تعامل مسئولین با اعضای صندوق اعتبارات خرد و شناسایی نیازهای آنان در جهت راه اندازی مشاغل درآمدزا است