سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهمن مطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه
علی نوری – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

مطالعه حاضر به هدف تعیین اثربخشی روش تدریس مشارکتی در پیشرفت یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان انجام شد روش پژوهش این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و طرح دو گروهی با پیش ازمون و پس آزمون بود جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه آزادکرمانشاه بود که در ترم دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۷ واحد درسی زبان عمومی را اخذ نموده بودند. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای دو کلاس انتخاب که بصورت تصادفی یکی از کلاسها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده در پژوهش پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت یادگیری در درس زبان انگلیسی عمومی بودکه چهار مقیاس دیکته نویسی درک مطلب دستور زبان و خزانه لغات را مورد سنجش قرار میداد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t گروههای مستقل استفاده گردید.