سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نظریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاروزی
عبدالعظیم آجیلی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
کورش رضایی مقدم – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در پاسخ به مصرف بی رویه آفت کشها مدیریت تلفیقی آفات در دهه ۹۰ میلادی با رویکرد مشارکت کشاورزان در مدیریت تولید و حفاظت از محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت مدرسه درمزرعه به عنوان الگویی قابل توسعه عملیاتی گردید. این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی دوره مدرسه در مزرعه در بهبود دانش نگرش و رفتارهای مدیریت تلفیقی آفات درکشاورزان انجامگردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد سه شهرستان از دوازده شهرستان برگزار کننده دوره انتخاب و حجم نمونه ۲۱۳ نفر شامل ۷۲ نفر از شرکت کنندگان ۷۱ نفر غیرشرکت کننده و ۷۰ نفر از گروه کنترل به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شد. پایایی متغیرهای تحقیق شامل مشارکت اجتماعی دسترسی به کانالهای اطلاعاتی – ارتباطی، دانش مدیریت تلفیقی آفات، نگرش مدیریت تلفیقی آفات ورفتارهای مدیریت تلفیقی آفات به ترتیب ۰/۸۶۰ ، ۰/۷۷۲ ، ۰/۸۶۲ ، ۰/۸۷۲ و ۰/۸۲۱ بود نتایج نشان داد از نظر دانش و رفتار مدیریت تلفیقی آفات میان سه شهرستان اهوازرامشیر و رامهرمز تفاوت معنی دار وجود نداشت مدرسه در مزرعه دربهبود دانش نگرشو رفتارهای مدیریت تلفیقی آفات اثربخش بود در پایان مدرسه در مزرعه رهیافتی مناسب برای توسعه مدیریت تلفیقی آفات پیشنهادگردید.