سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی،د
سیدحسن موسوی – دبیر مقطع راهنمایی و کارشناس آموزش و پرورش استان زنجان،مجتمع آموزشی

چکیده:

در عصر حاضر گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام ابعاد زندگی انسان تغییرات اساسی ایجاد کرده است . نهاد آموزش و پرورش هم از این دگرگونی ها مستثنی نبوده. امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات این توانایی را دارد که فرآیند آموزشو یادگیری را تسهیل کند(وانگ، ۲۰۰۸ ). مهمترین عامل در بهره گیری از فاوا در فرآیند آموزش، معلم می باشد . در همین راستا آشنایی دبیران با فن آوری های نوین و نیز تسلط استفاده از آن از ضروریات است.به همین منظور برخی از کشورها ضمن این کهامکانات لازم را در اختیار دانش آموزان و دبیران قرار می دهند به آموزش نیز می پردازند و آنان را برای زندگی در دنیایالکترونیکی آماده می کنند(جلالی،عباسی، ۱۳۸۳ ). مطالعات انجام شده در ۱۶ کشور نشان می دهد دبیرانی که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس درس استفاده می کنند دارای دانش آموزان باانگیزه و اعتماد به نفس بالاییمی باشند(کوزما، ۲۰۰۲ ). لشکری( ۱۳۸۲ ) در بررسی نظرات معلمان و مدیران درباره میزان استفاده و موانع به کارگیری تکنولوژیآموزشی در مدارس نشان داد که معلمان در تدریس از فن آوری های نوین کمتر از سطح متوسط استفاده می کنند . روزبهی( ۱۳۸۴ )در تحقیقی با عنوان بررسی میزان نیاز مدیران و کارشناسان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان د ر زمینهفن آوری اطلاعات گزارش داد که میزان اطلاع مدیران در زمینه آموزش رایانه در سطح متوسط و در زمینه شبکه های اطلاع رسانی و دولت الکترونیک کمتر از سطح متوسط بوده است. بختیاری و احمدی( ۱۳۸۶ ) در پژوهش خود نشان دادند که آموزشهای ضمن خدمت فاوا برای معلمان در سه بعد اصلی آن کمتر از سطح متوسط بوده است و همچنین میزان اثربخشی آن برایمعلمان مرد و معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد بیشتر از سایرین بوده است. ویلیامز( ۱۹۹۸ )در تحقیق خود گزارش نمود که استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در معلمان نسبتا پایین است(ویسه، ۱۳۸۴ ).پژوهش حاضربه بررسی میزان اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت فن آوری اطلاعات و ارتباطات دبیران مقطع راهنمایی می پردازد. سؤالات پژوهش عبارت است از: ۱- تاچه اندازه آموزش های ضمن خدمت فاوا در زمینه ارتقای آشنایی دبیران با رایانه، استفاده از اینترنت و فراگیری دولت الکترونیک اثربخش بوده است؟ ۲- آیا بین اطلاعات جمعیت شناختی(جنس و مدرک) درباره اثربخشی دوره های ضمن خدمت فاوا تفاوت معناداری وجود دارد؟