سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول کازرونی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه مدیریت آموزشی، بوشهر، ایران.
ناصر امینی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
علی پولادی ریشهری – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای شهرستان بوشهر در ایجاداشتغال از دیدگاه فراگیران می باشد. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش -حاضر را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر که شامل ۳۳۵۱۱ نفر میباشند. حجم نمونه این پژوهش ۱۷۳ نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحلیه ای بدست آمده است. ابزار جمع آوریاطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی فنی حرفه ای می باشد. یافته ها نشان داد بیندیدگاه فراگیران درباره میزان اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال بر حسی نوع آموزش های فنی و حرفه ای اختلاف معناداری مشاهده می شود. فراگیران مرد در مقایسه با فراگیران زن د وره ها ی آموزشیمراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال را اثر بخش تر توصیف نموده اند. بین سن فراگیران و دیدگاه آنان دربارهمیزان اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال رابطه منفی وجود دارد، به این معنا که فراگیرانی که سن بالاتری داشته اند، میزان اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال راکمتر ارزیابی نموده اند و برعکس. بین میانگین نمره دیدگاه فراگیران درباره میزان اثربخشی دوره ها ی آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال بر حس سطح تحصیلات آنان اختلاف می باشد. بین میانگین نمره د یدگاه فراگیران درباره میزان اثربخشی دوره های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال بر حس نوع بخش آموزش آنان اختلاف معناداری وجود ندارد.